Seznamka – informace o zpracování osobních údajů

 


Jsme rádi, že jste se rozhodli využít naši taneční seznamku provozovanou na webových stránkách https://latropical.cz/tanecni-seznamka (dále jen „Seznamka“) za účelem vyhledání vhodného tanečního partnera, se kterým budete moci navštěvovat naše taneční kurzy. Tato taneční Seznamka je zdarma provozována společností La Tropical s.r.o.  


Seznamku můžete využít jako registrovaný uživatel, potom můžete vložit vlastní inzerát, který bude zveřejněn na webových stránkách Seznamky po dobu dvou  měsíců, případně po dobu kratší (v případě Vaší výslovné žádosti). Vámi vložený inzerát můžete také kdykoli osobně vymazat, popřípadě kdykoli po dobu jeho zveřejnění opravit či upravit jeho text, tedy včetně osobních údajů v něm uvedených. Inzerát musí být v souladu s účelem taneční seznamky – tedy s účelem najít vhodného tanečního partnera a také musí být v souladu s dobrými mravy. Společnost La Tropical s.r.o. si vyhrazuje právo nezveřejnit nebo vymazat text inzerátu a osobních údajů v něm uvedených, pokud by nebyly splněny podmínky uvedené v předchozí větě.  Dále máte možnost odpovědět na již zveřejněné inzeráty k čemuž není registrace potřeba. 


Před využitím služeb Seznamky se, prosím, seznamte s informacemi o zpracování Vašich osobních údajů společností La Tropical s.r.o.


Společnost La Tropical s.r.o. bude zpracovávat Vaše osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „Nařízení“ a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Správcem Vašich osobních údajů je společnost La Tropical s.r.o.
se sídlem Sojkovská 735/1, Dejvice, 160 00 Praha 6
kontaktní adresa: Petrská 1551/23, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 07739001
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 306708
telefon: +420 702 123 128
email: info@latropical.cz 

V případě jakýchkoli dotazů v oblasti ochrany osobních údajů nás přímo kontaktujte na emailové adrese: gdpr@latropical.cz

 

Rozsah zpracování osobních údajů

Společnost La Tropical s.r.o. bude zpracovávat Vaše osobní údaje, které jí budou poskytnuty s tím, že jejich rozsah je závislý na tom, zda jste:

A) osoba, která se registruje do Seznamky a zadává inzerát za účelem vyhledání vhodného tanečního partnera nebo zda jste B) osoba, která na již zadaný inzerát odpovídá:

A) Jste-li osoba, která se registruje do Seznamky a zadává inzerát za účelem vyhledání vhodného tanečního partnera, potom bude společnost La Tropical s.r.o. zpracovávat tyto Vaše následující osobní údaje:
• Uživatelské jméno, popřípadě Vaše skutečné jméno a/ nebo příjmení (pokud si je zvolíte jako své uživatelské jméno)  
• Email
• Údaje, které uvedete v textu svého inzerátu jako pohlaví, věk, výška apod. 
• IP adresa

Uživatelské jméno a email jsou nezbytnými údaji pro vytvoření Vašeho účtu v rámci Seznamky a s tím spojenou možnost vložit Váš inzerát. 

Do vlastního textu inzerátu doporučujeme vložit pouze základní údaje potřebné pro nalezení vhodného partnera, jako jaký taneční kurz máte zájem navštěvovat, jaké jsou Vaše taneční zkušenosti (zda jste začátečník, pokročilý apod.), popřípadě Vaši výšku a křestní jméno nebo přezdívku. Osobní údaje jako křestní jméno spolu s příjmením, email, telefon apod. doporučujeme z opatrnosti sdělit až v rámci soukromé komunikace s osobou, která Vám odpoví na inzerát a které konkrétně budete chtít tyto osobní údaje sdělit.

B) Jste-li osoba, která na již zadaný inzerát odpovídá, potom bude společnost La Tropical s.r.o. zpracovávat tyto Vaše následující osobní údaje:
• Vaše křestní jméno
• Email
• Údaje, které uvedete v textu zprávy vybranému zadavateli inzerátu 
• IP adresa

Vaše křestní jméno a email jsou nezbytnými údaji pro odeslání odpovědi vybranému zadavateli inzerátu, které umožní tomuto zadavateli Vás v případě zájmu zpět kontaktovat a navázat s Vámi soukromou komunikaci již mimo Seznamku.

Do textu odpovědi na inzerát doporučujeme vložit pouze základní údaje potřebné pro nalezení vhodného partnera, jako jaký taneční kurz máte zájem navštěvovat, jaké jsou Vaše taneční zkušenosti (zda jste začátečník, pokročilý apod.), popřípadě Vaši výšky a křestní jméno nebo přezdívku. Osobní údaje jako jméno a příjmení, telefon apod. doporučujeme sdělit až v rámci soukromé komunikace s osobou, která Vám odpoví na inzerát a které konkrétně budete chtít tyto osobní údaje sdělit.

Výslovně Vás dále žádáme, abyste v rámci Seznamky (v inzerátu, v odpovědi na inzerát ani jinak v rámci Seznamky) nezadávali  ani nám jinak nesdělovali žádné citlivé osobní údaje, tedy jakékoli osobní údaje, které vypovídají o Vašem rasovém nebo etnickém původu, o Vašich politických názorech, náboženském vyznání nebo filosofickém přesvědčení nebo členství v odborové organizaci, genetický údaj, biometrický údaj zpracovávaný za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby, údaj o zdravotním stavu,  o sexuálním chování, o sexuální orientaci a údaj týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů nebo souvisejících bezpečnostních opatření. Výše uvedené platí jak pro osoby, které si vytváří v seznamce svůj účet a zadávají inzerát (ad A), tak pro osoby, které na inzerát odpovídají (ad B).

 

Účel a doba zpracování osobních údajů

Společnost La Tropical s.r.o. zpracovává výše uvedené osobní údaje za účelem plnění bezúplatné smlouvy, na základě které Vám společnost La Tropical s.r.o. poskytuje služby v podobě realizace Seznamky, tedy především možnost registrace do Seznamky a zřízení vlastního účtu včetně ověření účtu na zadaný email a následná správa účtu, zadání vlastního inzerátu, kontrolu souladu textu inzerátu s účelem Seznamky a s dobrými mravy, možnost zaslání odpovědi na zveřejněný inzerát a další související služby. 

Pokud si zřídíte vlastní účet v rámci Seznamky, společnost La Tropical s.r.o. bude zpracovávat Vaše osobní údaje po dobu smluvního vztahu, tedy po dobu kdy budete Váš účet aktivně využívat. Pokud se rozhodnete svůj účet zrušit (ať už sám/ sama nebo ho zruší společnost La Tropical s.r.o. na Vaši žádost), budou poskytnuté osobní údaje ihned smazány . Společnost La Tropical s.r.o. zruší Váš účet také v případě, pokud ho nebudete aktivně využívat po dobu delší než jeden rok (tedy se do něho nepřihlásíte po dobu delší než jeden rok). V tomto případě budou poskytnuté osobní údaje také ihned smazány.

Osobní údaje, které uvedete ve zveřejněném inzerátu bude společnost La Tropical s.r.o. zpracovávat po dobu, co bude inzerát zveřejněn, tedy po dobu 2 měsíců, popřípadě dobu kratší, pokud požádáte o zveřejnění po kratší dobu.

Pokud odpovíte na zveřejněný inzerát, potom bude společnost La Tropical s.r.o. zpracovávat osobní údaje, které za tímto účelem uvedete, po dobu 1 měsíce ode dne kdy odešlete příslušnou odpověď. 

 

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Osobní údaje uživatelů seznamky (registrovaných uživatelů i uživatelů odpovídajícím na zveřejněný inzerát) zpracovává společnost La Tropical s.r.o. ze zákonného důvodu dle čl. 6 odst. 1. písm. b) Nařízení, neboť zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Předávání osobních údajů třetím osobám

1. Osobní údaje mohou být v rámci zákonných mezí poskytnuty orgánům státní správy, například finančním úřadům, soudům, orgánům činným v trestním řízení.

2. Vaše osobní údaje nebudou předávány žádným třetím osobám s výjimkou třetích osob, pomocí kterých zajišťujeme poskytování služeb Seznamky, které u nás využíváte, jako jsou IT specialisté, právní kancelář, účetní kancelář. Předání osobních údajů bude vždy v souladu se zásadou minimalizace a pouze za konkrétním vyjádřeným účelem.

3. Vaše osobní údaje nebudou předávány žádným třetím osobám za účelem nabízení služeb a zboží třetích osob.

4. Vaše osobní údaje nebudou předávány do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor, ani do žádné mezinárodní organizace.

 

Související informace o zpracování osobních údajů

1. Pokud subjekt neposkytne své osobní údaje, není možné uzavřít se společností La Tropical s.r.o. příslušnou smlouvu a poskytnout služby Seznamky z ní vyplývající. Osobní údaje obsažené v registračním a kontaktním formuláři jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby. 

2. Subjekt je povinen poskytnout pouze pravdivé a přesné osobní údaje. Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých osobních údajů je zodpovědný subjekt. 

3. Osobní údaje jsou zpracovávány v tištěné a v elektronické podobě a společnost La Tropical s.r.o. neprovádí automatizované rozhodování či profilování.

Ve vztahu ke zpracování Vašich osobní údajů společností La Tropical s.r.o. bychom Vás dále chtěli informovat o Vašich následujících právech:

1) právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, tedy Vaše právo získat na základě Vaší žádosti od společnosti La Tropical s.r.o. informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Pokud Vaše osobní údaje zpracovávány jsou, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a zároveň máte právo získat následující informace:

a) účely zpracování;

b) kategorie dotčených osobních údajů;

c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým Vaše osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;

d) plánovaná doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;

e) existence práva požadovat od společnosti La Tropical s.r.o. opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;

f) právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy u Úřadu na ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, oficiální www: https://www.uoou.cz.;

g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud je společnost La Tropical s.r.o. nezískala od Vás;

h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás.

 

2) právo požadovat opravu svých osobních údajů, tedy právo, aby společnost La Tropical s.r.o. bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají; dále máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 

3) právo požadovat výmaz svých osobních údajů, tedy právo, aby společnost La Tropical s.r.o. bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

a) Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

b) pokud odvoláte souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

c) vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení a nebudou existovat žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování podle čl. 21 odst. 2 Nařízení;

d) Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

e) Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na společnost La Tropical s.r.o., jako na správce, vztahuje;

f) Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1. Nařízení.

 

4) právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, tedy právo, aby společnost La Tropical s.r.o. omezila zpracování Vašich osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

a) pokud popíráte přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby společnost La Tropical s.r.o. mohla přesnost Vašich osobních údajů ověřit;

b) zpracování je protiprávní a Vy odmítnete výmaz Vašich osobních údajů a místo toho budete žádat o omezení použití Vašich osobních údajů;

c) pokud společnost La Tropical s.r.o. již Vaše osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

d) pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody společnosti La Tropical s.r.o. převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

 

5) právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, tedy právo, získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl/a společnosti La Tropical s.r.o., a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu společnost La Tropical s.r.o. bránila, a to v případě, že:

a) zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení; a

b) zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo společností La Tropical s.r.o. správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

 

6) právo vznést námitku, tedy právo, z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právních důvodů:

- zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen, nebo

- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.

Vznesete-li námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, společnost La Tropical s.r.o. nebude Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Námitku lze vznést i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 

7) právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy u Úřadu na ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, oficiální www: https://www.uoou.cz.

 

Informace o zpracování Vašich osobních údajů, obsažené v tomto dokumentu, si můžete kdykoli znovu přečíst na našich webových stránkách www.latropical.cz.